Nemokama konsultacija apdailos klausimais: +370 620 71334 info@volonta.lt

Rikiavimas

Kaina

Gamintojai

Rikiavimas

Kaina

Gamintojai

Bearomatis vaitspiritas 1L

5.49

Aprašymas

Aliejinių, emalinių dažų, lakų ir glaistų atskiedimui, paviršių nuriebalinimui.

Naudojimo būdas: Sutirštėjusius lakus, dažus užpilti vaitspiritu. Maišant lopetėle gerai ištirpinti. Naudojamo tirpiklio kiekis priklauso nuo dažų tirštumo.

Klasifikuojamas kaip pavojingas

Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija (H225 Labai degūs skystis ir garai).Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija (H315 Dirgina odą ).Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 pavojaus kategorija (H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį).Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, narkozė (H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą).Remiantis pastabomis H ir P medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė. Benzenas < 0,1%, toluenas < 3%, n-heksano < 3%. Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija (H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.) Specifinis toksiškumas, 1 kategorija ( H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai).

Signalinis žodis: Pavojinga

Talpa

1L

Saugos Duomenų Lapas

Atsisiųsti